Những điểm khác biệt cơ bản giữa ReactJS và React Native

React Native và React JS mang nghe có vẻ là thuật ngữ chuyên ngành khá…